OSP ORW Głogów
ZOSP

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GŁOGÓW

ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGOStatut OSP ORW Głogów z dnia 15.02.2003 - Pobierz oryginał statutu (11MB)


STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO
W GŁOGOWIEROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


 1. „Ochotnicza Straż Pożarna - Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie" zwana dalej OSP ORW, działa na podstawie: Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 11 września 1991r.) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia l 994r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu I trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego ( Dz. U. z dnia 31 grudnia 1994r.) oraz niniejszego statutu.

 2. Siedzibą OSP ORW jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie ul. Sikorskiego 55.

 3. Terenem działalności OSP ORW jest rejon operacyjny KP PSP w Głogowie oraz inne rejony na polecenie komendanta KP PSP Głogów, komendanta KW PSP i komendanta KG PSP.

  1. OSP ORW jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zwanego dalej„Związkiem".
  2. Postanowienia Statutu Związku oraz uchwały jego władz są dla OSP ORW wiążące.

 4. OSP ORW może mieć sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 5. Działalność OSP ORW opiera się na pracy społecznej jej członków.

  1. W celu prowadzenia działalności w zakresie płetwonurkowania, OSP ORW jest jednocześnie Klubem Płetwonurków „EQUES" Głogów prowadzącym działalność podwodną w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie płetwonurkowania.
  2. Zarząd, Komisje oraz członkowie OSP ORW prowadzą jednocześnie działalność jako członkowie Klubu Płetwonurków „EQUES", w którym obowiązuje niniejszy statut 6. ROZDZIAŁ II
  Zadania i formy ich realizacji


 7. Zadaniem OSP ORW jest:
  1. prowadzenie szeroko pojętego ratownictwa wodnego oraz współdziałania w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi, w szczególności z Komitetami Przeciwpowodziowymi, Obroną Cywilną itp.
  2. branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz udzielenie pomocy w zaistniałych wypadkach na akwenach wodnych,
  3. prowadzenie profilaktyki i informacji z zakresu bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych,
  4. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

 8. Zadania wymienione w §8 OSP ORW realizuje przez:
  1. Wydzielenie spośród członków OSP ORW, Jednostki Oper1acyjno Technicznej zwanej dalej JOT- podlegającej Naczelnikowi OSP ORW, przeznaczonej do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych.
  2. Przedstawianie organom władzy administracji państwowej i samorządowej wniosków w sprawach prewencji nieszczęśliwych wypadków na akwenach wodnych.
  3. Organizowanie szkolenia z zakresu płetwonurkowania i ratownictwa wodnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Stałe podnoszenie kwalifikacji i osobistego wyszkolenia członków OSP ORW.
  5. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.  ROZDZIAŁ III
  Członkowie, ich prawa i obowiązki


 9. Członkowie OSP ORW dzielą się na:
  1. kandydatów
  2. czynnych
  3. wspierających
  4. honorowych

   1. Kandydatem może zostać każdy kto złoży pisemną deklarację wstąpienia do OSP ORW, uzyska poparcie dwóch członków OSP ORW oraz opłaci składkę wpisową.
   2. Członkostwo na poziomie kandydata ustaje samoistnie po upływie jednego roku.

   1. Członkiem czynnym OSP ORW może zostać członek kandydat, który:
    1. odbył roczny staż kandydacki
    2. aktywnie uczestniczył w działalności OSP ORW w czasie stażu
    3. złożył przyrzeczenie następującej treści:

    4. „W pełni świadom obowiązków strażaka ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, być jej godnym i zdyscyplinowanym członkiem. Przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki wynikające z przynależności do Oddziału Ratownictwa Wodnego Ochotniczej Straży Pożarnej"

   2. O przyjęciu nowych członków decyduje Zarząd OSP ORW.

   1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP ORW i wspomagająca finansowo lub w innej formie jej działalność, osoba prawna bierze udział w walnym zebraniu poprzez swojego przedstawiciela.

   1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla działalności OSP ORW. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie za zgodą członka na wniosek Zarządu.
   2. Członkowie honorowi nie opłacają składek.

 10. Członkowie kandydaci mają prawo do:
  1. Brania aktywnego udziału w pracach, szkoleniu i imprezach organizowanych przez OSP ORW oraz do korzystania ze sprzętu i urządzeń OSP ORW na zasadach określonych przez władze OSP ORW,
  2. Wysuwania postulatów i wniosków,
  3. Otrzymywania od władz OSP ORW pomocy w zakresie realizacji powierzonych zadań statutowych.

 11. Kandydaci mają obowiązek uzyskania zezwolenia od władz OSP ORW na każdy rodzaj swojej działalności w strukturach OSP ORW w okresie odbywania stażu członkowskiego.

 12. Członkowie czynni mają prawo:
  1. Wybierać i być wybieranym do władz OSP ORW, za wyjątkiem członków niepełnoletnich.
  2. Uczestniczyć czynnie w Walnym Zebraniu.
  3. Korzystać ze sprzętu i urządzeń OSP ORW na zasadach określonych w regulaminie korzystania ze sprzętu, oraz regulaminie JOT.
  4. Szkolić się i trenować w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji zgodnie z odrębnie ustalonymi zasadami przez Zarząd OSP ORW.
  5. Używać munduru i odznak.
  6. Ubiegać się o powołanie do Jednostki Operacyjno Technicznej.

 13. Do obowiązków członków czynnych należy:
  1. Znajomość statutu, obowiązujących regulaminów i zarządzeń OSP ORW.
  2. Przestrzeganie postanowień statutu oraz władz OSP ORW.
  3. Aktywne uczestniczenie w działalności OSP ORW.
  4. Podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa wodnego i płetwonurkowania poprzez udział w szkoleniach i kursach.
  5. Dbanie o mienie i wizerunek OSP ORW.
  6. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 14. Członkowie wspierający mają prawo:
  1. Brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
  2. Korzystać ze sprzętu i urządzeń na warunkach określonych przez Zarząd.

 15. Członkowie honorowi mają prawo:
  1. Brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
  2. Korzystać z urządzeń, sprzętu na zasadach określonych przez władze OSP ORW.
  3. Używać munduru i odznaczeń OSP.
  4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu OSP ORW.

 16. Członkostwo ustaje w razie:
  1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
  2. Wykluczenia z powodu zalegania, z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku.
  3. Wykluczenia z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu lub szkodliwej społecznie.
  4. Wykluczenia z powodu braku działalności w OSP ORW przez okres 1 roku.
  5. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
  6. Rozwiązania OSP ORW

 17. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP ORW. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu lub do Zarządu OSP ORW w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu w przypadku, gdy termin walnego zebrania jest odległy.

  1. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzony sprzęt będący w dyspozycji OSP ORW w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu.
  2. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba wykluczona nie korzysta ze swoich praw i obowiązków określonych w § 13 i § 14.


  ROZDZIAŁ IV
  Władze OSP ORW


 18. Władzami OSP ORW są:
  1. Walne Zebranie.
  2. Zarząd OSP ORW

 19. Organem kontrolnym jest;
  1. 1. Komisja Rewizyjna.

 20. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 21. Walne Zebranie

 22. Walne Zebranie jest najwyższą władzą OSP ORW. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne w zależności od trybu jego zwołania.
  1. Protokół z Walnego Zebrania oraz podjętych uchwał załącza się do księgi protokołów.

 23. Zadaniami Walnego Zebrania są:
  1. Uchwalanie statutu oraz zmian w statucie.
  2. Zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  3. Udzielanie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.
  4. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu.
  5. Wybór 4 - 6 członków zarządu oraz 3 - 5 członków komisji rewizyjnej na okres 4 lat oraz delegatów na zjazd wojewódzki Związku.
  6. Wybór Prezesa OSP ORW.
  7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
  8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz o ich obciążeniu.
  9. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu.
  10. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków OSP ORW,
  11. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP ORW.

  1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest raz na 4 lata, a sprawozdawcze raz na rok.
  2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd który zawiadamia imiennie członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 7dni przed terminem zebrania.
  3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd OSP ORW zawiadamia Zarząd Miejski Związku, samorząd terenowy i Komendę Rejonową Straży Pożarnej co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

 24. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd OSP ORW w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Zarządu Miejskiego Związku,
  3. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  4. na żądanie 1/3 liczby czynnych członków.

  1. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków.
  2. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz rozwiązania OSP ORW są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
  3. Podejmowanie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym.

 25. W razie nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd jest obowiązany, przed upływem 14 dni, zwołać ponownie Walne Zebranie według tego samego porządku obrad. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz rozwiązania OSP ORW.

 26. Zarząd

  1. Zarząd wybiera ze swego grona 2 - 3 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, a także może wybrać Gospodarza i Kronikarza.
  2. I Wiceprezes pełni funkcję Naczelnika OSP ORW.
  3. Naczelnik OSP ORW wykonuje zadania w zakresie działalności operacyjno­ technicznej OSP ORW.
  4. Zarząd może powołać do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu. Wymaga to zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu.

 27. Do Zarządu należy:
  1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i władz Związku.
  2. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu.
  3. Składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu.
  4. Przyjmowanie i wykluczanie członków.
  5. Przyznawanie wyróżniającym się członkom nagród oraz występowanie z wnioskami o nadawanie odznaczeń.
  6. Podejmowane uchwał w sprawach zaopatrzenia i gospodarki OSP ORW.
  7. Dokonywanie ocen realizacji przez członków OSP ORW powierzonych im zadań.
  8. Rozstrzyganie sporów między członkami wynikających z ich członkostwa w OSP ORW.
  9. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków.
  10. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia zapisów i darowizn.
  11. Wykonywanie innych zadać wynikających z postanowień niniejszego statutu.

 28. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP­-ORW Skarbnik i Prezes lub Skarbnik i 1 Wiceprezes.

  1. Zarząd działający na szkodę OSP ORW lub Związku może być na podstawie uchwały Zarządu Miejskiego Związku zawieszony w czynnościach do czasu wyboru nowego Zarządu OSP ORW.
  2. W razie zawieszenia w czynnościach Zarządu OSP ORW przysługuje mu prawo wniesienia odwołania do właściwego Zarządu Wojewódzkiego Związku w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zawieszeniu.

 29. Prezes Zarządu reprezentuje OSP ORW i kieruje całokształtem prac Zarządu.
  1. Prezes lub osoba przez niego wyznaczona zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu co najmniej 1 raz na 2 miesiące.
  2. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu.
  3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 30. Naczelnik OSP ORW kieruje Jednostką Operacyjno-Techniczną jednoosobowo w formie poleceń.
  1. Do Naczelnika OSP ORW należy:
   1. Powoływanie członków OSP ORW do wykonywania zadań w ramach Jednostki Operacyjno-Technicznej zgodnie z regulaminem JOT.
   2. Organizowanie szkolenia z zakresu płetwonurkowania i ratownictwa wodnego członków OSP ORW.
   3. Utrzymywanie JOT-u w gotowości bojowej i gotowości OSP ORW do udziału w Obronie Cywilnej,
   4. Nadzorowanie prawidłowego wykorzystania sprzętu.
   5. Opracowanie opinii i wniosków w sprawie ratownictwa wodnego, dyscypliny oraz wyposażenia OSP ORW w sprzęt techniczny i inne środki.

  2. Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP ORW Naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:
   1. Pochwała.
   2. Wniosek do Zarządu OSP ORW o przyznanie nagrody.
   3. Wniosek o nadanie o nadanie odznaki lub odznaczenia .

  3. Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP ORW Naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinujące:
   1. Upomnienie
   2. Wniosek do Zarządu o udzielenie nagany.
   3. Wykluczenie z JOT
   4. Wniosek do Zarządu OSP ORW o wykluczenie członka z OSP ORW.

  Komisja Rewizyjna

 31. Do Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  2. Dokonywanie co najmniej dwa razy w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej OSP ORW oraz opłacania składek członkowskich.
  3. Składanie Walnemu Zebraniu i Zarządowi sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i realizacji wniosków.
  4. Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.


  ROZDZIAŁ V
  Fundusze OSP ORW


 32. Fundusze OSP ORW mogą być używane wyłącznie na realizację zadań statutowych.
 33. Fundusze OSP ORW tworzy się:
  1. Ze składek członkowskich.
  2. Z dotacji.
  3. Z zapisów i darowizn.
  4. Z wpływów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.


  ROZDZIAŁ VI
  Rozwiązanie OSP ORW


  1. Rozwiązanie OSP ORW może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania zatwierdzonej przez Zarząd Miejski Związku lub na mocy uchwały Zarządu Miejskiego Związku OSP zatwierdzonej przez Zarząd Wojewódzki Związku.
  2. Zawiadomienie członków OSP ORW o terminie Walnego Zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP ORW, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
  3. W razie rozwiązania OSP ORW Walne Zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.
  4. Sprzęt i urządzenia przechodzą do dyspozycji samorządu miejskiego.
  5. Pozostałe mienie i dokumentacja przechodzi do dyspozycji Związku.

 34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego.Zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków OSP ORW w dniu 15.02.2003 w Głogowie.